Islamic Blog

Islamic Updates
Month: September 2020

बारिश का पानी

अल्लाह के रसूल ने फरमाया के बारिश के पानी में अल्लाह ने शिफा रखी है नबी ने फरमाया अगर कोई बारिश के पानी को किसी बर्तन में जमा करें और उसपे सुरे रहमान पड़े और किसी ऐसे मरीज को पिलाएं…

Tashahud (Attahiyat) ka Tarjuma

*Namaz Me Padhe Jane Wale Tashahud (Attahiyat) Tarjuma Assalamualaikum # Tashahud : “At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-taiyibatu . Assalamu ‘Alaika aiyuha-n-Nabiyu warahmatullahi wa-barakatuhu. Assalamu alaina wa-ala ibadi-l-lahi as-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Abdu hu wa Rasuluh.”…