Islamic Blog

Islamic Updates
Month: January 2021

Bahar-e-Shariat

Hazart Sayyed Uṡmaan Mash’hadi rahmatullāhi alaihi

Alqaab : ‾‾‾‾‾‾‾‾ Sham e Burhaani, Shaikh-ul-Aqtaab. **************** Aap ne Hazrat Sayyed Qutb-e-aalam Burhaan-ud-deen Abdullāh Bukhari rahmatullāhi alaihi se ta’aleem haasil ki. **************** Aap ne Hazrat Sayyed Qutb e aalam Burhaan-ud-deen Abdullāh Bukhari rahmatullāhi alaihi ke mureed aur khalifa hain….

Isha ki namaz ka Tarika

ISHA KI NAMAZ Namaze Isha me kul 17 Rak’at h pahle 4 Rak’at Sunnat fir 4 Rak’at Faraz fir 2 Rak’at Sunnat fir 2 Rak’at Nafil iske bad 3 Rak’at Witar (Wajib) Fir 2 Rak’at Nafil 👉🏿4 RAK’AT SUNNAT KI…