Islamic Blog

MusalMano,
Allah ka ZIKR bohat kiya karo
aur subah wa shaaM uski HI pakeezgi bayan karo.
(Q33:41-42)
____________________________________________________________


3 logon ka IkraM karna
Allah ki Izzat karne Me ShaMil hai,
1)Boodha MusliM,
2)Hafiz-e-Quran,
3)Insaf karnewala HakiM. (Abu Dawood)
____________________________________________________________
KaaMyab hai woh IMaan wale
jo apni NaMaazon Me narMi rakhte hain
aur Fuzool ki baaton se bachte hain.
(Al MoMinoon)
____________________________________________________________

Nabi Pak(SAW)ne farMaya,
Sabse AFZAL SADQA woh hai,
ke ek MusalMan ILM seekh kar’
DOOSRE MusalMan bhai ko SIKHAYE.
(Ibn Maaja.)

____________________________________________________________

Rasulullah(SAW) ne farMaya,
Allah tuMhari shakl-o-surat,
aur tuMhare Maal ko NA dekhega,
balke tuMhare dilon aur aaMal ko dekhega.(MusliM)
____________________________________________________________

Jis shakhs ki Maut
is haal Me aye ke
woh yaqeen ke saath janta ho
ke Allah ke siwa Ibadat ke layaq koi NAHI
Wo Jannat Me dakhil hoga.
(Muslim)

____________________________________________________________
Huzoor(SAW) ne FarMaya,
Azaan Aur IqaaMat Ke DarMiyaani Waqt Me Ki Jaane wali Dua Radd NAHIN hoti,
(Qabool Hoti Hi Hai).
(TirMizi)
____________________________________________________________
Rasulullah(SAW) ne farMaya,
Apne bhai ko dekh kar
MUSKURA dena bhi Sadqa hai.
(TirMizi)

____________________________________________________________

AAP(SAW)ne farMaya,
YateeM aur GhulaM ki tuM log apni aulad ki tarha unki khatir karo
aur unko wo khana khilao jo tuM khate ho.
(Ibn-e-Majah)

____________________________________________________________

Rasulullah(SAW) ne farMaya,
sabse wazni cheez jo qayaMat ke din MoMin ki Mizaan(TARAZU) rakhi jaayegi woh uska Husn AKHLAAQ hoga.
(TirMizi)
____________________________________________________________

AAP(SAW)ne farMaya,
Jis shakhs ne kisi Musibat zada ki TAZIYAT ki to usko bhi
UTNA hi AJAR Milega
jitna khud Musibat zada ko Milega.
(TirMi)

Rasool(SAW) ne farMaya,
woh shakhs huM Me se NAHIN hai,
jo haMare chhote par reheM NAA kare
aur haMare bade ki Ta’zeeM NAA kare.(TirMizi)

____________________________________________________________

Jo shakhs kisi biMar ki IYADAT keliye jata hai
to ek Farishta pukaar kar kehta hai,
‘tuM Barkatwale ho
tuMhara chalna BAA-Barkat hai.(TirMi)

____________________________________________________________

Jo Shakhsh Raat Me
100 Aayaton ki tilawat kare
woh us raat Ibadat guzaron Mein shaMil kiya jayega.
(HaakiM)
____________________________________________________________

HaMesha NAMAZ padhte raho
aur haMesha KHAIRAT karte raho
aur Nabi(SAW)ke FARMABARDAR bane raho
taaki tuM par REHAM kiya jaaye.
(Quran 24:5)

____________________________________________________________

Fuzool kharchi MATH kiya karo,
kyonki Fuzool kharchi karne wale,
yakeenan SHAITAAN ke bhai hain.
(Qur’an 17:26-27) .

____________________________________________________________

Aap(SAW)ne farMaya,
Woh kabhi Aag Me dakhil NAA hoga
jo Sooraj ke nikalne wa chhupne
se PEHLE NaMaz padhega,
yaani Fajr aur Asr ki.
(MusliM)

____________________________________________________________

JuMMe ke din ek aisi ghadi aati hai
jisMe agar koi MusalMan banda Khada NaMaz padh raha ho
aur Dua Maange,
Allah qabul karta hai.(Bukhari)
____________________________________________________________

Sahabi(RA): IslaM Me sabse BEHTAR aMal kaunsa hai?
Huzoor(SAW): Khana khilana,
aur HAR ek so SALAAM karna,
jaan pehchan ho na ho.
(Bukhari)
____________________________________________________________

Aap(SAW)ne farMaya,
Woh kabhi Aag Me dakhil NAA hoga
jo Sooraj ke nikalne wa chhupne
se PEHLE NaMaz padhega,
yaani Fajr aur Asr ki.
(MusliM)
____________________________________________________________

JuMMe ke din ek aisi ghadi aati hai
jisMe agar koi MusalMan banda Khada NaMaz padh raha ho
aur Dua Maange,
Allah qabul karta hai.(Bukhari)
____________________________________________________________

Sahabi(RA): IslaM Me sabse BEHTAR aMal kaunsa hai?
Huzoor(SAW): Khana khilana,
aur HAR ek so SALAAM karna,
jaan pehchan ho na ho.
(Bukhari)
____________________________________________________________

Khana khane ke baad
UNGLIYAN aur BARTAN chaantne ka hukM diya.
FarMaya ki tuMhein MaluM nahin ki
Khane ke KIS hisse Me BARKAT hai.
(MusliM)

____________________________________________________________

Rasulullah(SAW)ne farMaya,
Allah us bande se Raazi hota hai
jo ek luqMa khaaye ya pani ka ek ghot piye
us par Allah ki taarif kare.
(MusliM)

____________________________________________________________

Jo aadMi RAAT ko
Surah-e-Dukhan padhe
to 70,000 Farishtey
uske liye Subah tak
MAGHFIRAT ki Dua karte rehte hain.
(TirMizi)(Baihaaqi)

____________________________________________________________

RehaM Karne walon Par
REHMAN RehaM Karta Hai
TuM ZaMeen walon Par RehaM Karo,
ALLAH TuM PaR RehaM Karega.
(Abu Dawood)

____________________________________________________________

Huzoor(SAW) se daryaft kiya gaya:
Kaunsa AMAL sabse zyada logo ke JANNAT Me jaane ka sabab banega?
FarMaya:TAQWA aur ACHE AKHLAQ.
(TirMizi)
____________________________________________________________

Nabi KareeM(SAW) ne farMaya,
Jab JuMMe ka din aata hai,
to Farishte, Masjid
ke darwaaze par,
aanewalon ke naaM likhte hain.
(Bukhari,, 929)
____________________________________________________________

Aap(SAW)ne farMaya,
Meri uMMat ke log
QayaMat ke din
WUZU ke asar se
Noorani chehre aur haath paanv wale honge.
(AhMad).

____________________________________________________________

Nabi(SAW) Ne FarMaya,
Jo Shakhs Subah 10 Baar
ShaaM 10 Baar Darood Padhega
QiyaMat Ke Din Usko Meri Shafa’at Naseeb Hogi.
(Tibrani)
____________________________________________________________

Aurat par sab AdMiyo se
zyada HAQQ uske SHAUHAR ka hai
aur Mard par uski MAA ka.
(HaakiM)

____________________________________________________________

Nabi(SAW) ne farMaya,
Jab tuM JuMua ke roz aao
aur IMaaM Khutba de rahe hon
to Mukhtasaran 2 rakat NaMaz zaroor ada kar liya karo.
(MusliM)
____________________________________________________________

Jis ne Meri Sunnat ko Zinda kiya, Usne Mujh se Mohabbat ki.
Aur jisne Mujh se Mohabbat ki,
Woh Mere saath Jannat Me hoga.
(TirMizi)
____________________________________________________________

AAP(SAW)ne farMaya,
Jo NEK Aulad bhi apni Waalidein par Mohabat bhari EK nazar dalti hai,
uske badle EK HAJJ-E-MAQBOOL ka Sawab hai.
(MusliM)

____________________________________________________________

Wuzu karke sone se
raat bhar jaag kar
Ibadat karne ka sawab hai aur
1 Qur’an Majeed ki tilawat karne jitna sawab hai.
____________________________________________________________

Jo log,
BINA dekhe
apne RABB se DARTE hain,
YAQEENAN unke liye
MAGHFIRAT hai
aur bada AJAR hai.

(Quran67:12)

____________________________________________________________

HaMesha NAMAZ padhte raho
aur
haMesha KHAIRAT karte raho
aur
Nabi(SAW) ke FARMABARDAR bane raho
taaki tuM par REHAM kiya jaye.
(Quran 24:5)
____________________________________________________________

Munaafiq ki nishaniyan
3 hain,

1. Jhoot bolna,

2. Waada khilafi karna.

3. AManat …

 
Me khayanat karna.
(Bukhari)
____________________________________________________________
FARISHTE,
us MusalMaan par
TA’JJUB karte hain,
jo MusalMaan ke paas se ho guzarte hain
Magar usey salaaM NAHIN karte.
(Sahih MusliM)
____________________________________________________________

Huzoor(SAW) ne farMaya,
‘Mazdoor ka paseena KHUSHK hone se PEHLE hi
us ki Mazdoori de diya karo.

(Ibne Maaja)

____________________________________________________________

Allah ke sabse KHAS bande wo hain
jo ZaMin pe narMi se chale
aur jab JAHIL unse jihalat ki baat kare
to kahe
TUMKO SALAM.
(Quran-25:63)
____________________________________________________________

Shaitan ko
3 cheezo se gussa ata hai.
1.WUZU ke SAATH rehne se.
2.TAHAJJUD padhne se.
3.MISWAK karne se.
Jitna ho sake usko gussa dilao
____________________________________________________________

Huzoor(SAW)
ne farMaya,
“Sadqe se
Maal Me kaMi NAHIN hoti
aur MU’AF karne se
Allah uski IZZAT
Me IZAAFA karta hai.
(MusliM/6592)
____________________________________________________________

Jo RaMzan ke roze rakhe,IMan ki haalat Me
aur
sawab ki neeyat se,
to uske
pichle sab
gunah Ma’af
ho jaate hain.
(Bukhari)

____________________________________________________________

NaMazi par Allah ke 5 inaaM.
>Asaan Rozi.
>Azaabe Qabr NAHI.
>A’Mal daayen Haath Me.
>Pulsiraat ka Raasta Asan.
>Bina Hisaab Ke Jannat
____________________________________________________________

Jab tuMhe khane ki dawat ho
to Mukarrar WAQT PAR jao
NA to waqt se PEHLE pahuncho
aur
NA hi khane ke baad bahut DER tak ruko
(Qur33:53)
____________________________________________________________

Jab kisi par bhi EHSAAN karo
to US se badle ki uMMeed MATH rakho,
yahan tak ki SHUKR GUZAARI
ki bhi uMMeed NA rakho.

(Quran 76:9)
____________________________________________________________
Jisne MOMIN ko duniya ki kisi sakht Musibat se nikala
Allah qayaMat ke din ki kisi HAULNAAK Musibat se
USEY nikalega.
(MusliM)
____________________________________________________________

YAHOOD wa NASAARA aur
HaMaare ROZE Me,
sirf SEHRI ka farq hai,
(yani wo sehri NAHI khaate
aur huM khaate hain).
(MusliM)
____________________________________________________________

ALLAH farMata hai, Me khayanat karna.

(Bukhari)
____________________________________________________________
FARISHTE,
us MusalMaan par
TA’JJUB karte hain,
jo MusalMaan ke paas se ho guzarte hain
Magar usey salaaM NAHIN karte.
(Sahih MusliM)
____________________________________________________________

Huzoor(SAW) ne farMaya,
‘Mazdoor ka paseena KHUSHK hone se PEHLE hi
us ki Mazdoori de diya karo.

(Ibne Maaja)

____________________________________________________________

Allah ke sabse KHAS bande wo hain
jo ZaMin pe narMi se chale
aur jab JAHIL unse jihalat ki baat kare
to kahe
TUMKO SALAM.
(Quran-25:63)
____________________________________________________________

Shaitan ko
3 cheezo se gussa ata hai.
1.WUZU ke SAATH rehne se.
2.TAHAJJUD padhne se.
3.MISWAK karne se.
Jitna ho sake usko gussa dilao
____________________________________________________________

Huzoor(SAW)
ne farMaya,
“Sadqe se
Maal Me kaMi NAHIN hoti
aur MU’AF karne se
Allah uski IZZAT
Me IZAAFA karta hai.
(MusliM/6592)
____________________________________________________________

Jo RaMzan ke roze rakhe,IMan ki haalat Me
aur
sawab ki neeyat se,
to uske
pichle sab
gunah Ma’af
ho jaate hain.
(Bukhari)

____________________________________________________________

NaMazi par Allah ke 5 inaaM.
>Asaan Rozi.
>Azaabe Qabr NAHI.
>A’Mal daayen Haath Me.
>Pulsiraat ka Raasta Asan.
>Bina Hisaab Ke Jannat
____________________________________________________________

Jab tuMhe khane ki dawat ho
to Mukarrar WAQT PAR jao
NA to waqt se PEHLE pahuncho
aur
NA hi khane ke baad bahut DER tak ruko
(Qur33:53)
____________________________________________________________

Jab kisi par bhi EHSAAN karo
to US se badle ki uMMeed MATH rakho,
yahan tak ki SHUKR GUZAARI
ki bhi uMMeed NA rakho.

(Quran 76:9)
____________________________________________________________
Jisne MOMIN ko duniya ki kisi sakht Musibat se nikala
Allah qayaMat ke din ki kisi HAULNAAK Musibat se
USEY nikalega.
(MusliM)
____________________________________________________________

YAHOOD wa NASAARA aur
HaMaare ROZE Me,
sirf SEHRI ka farq hai,
(yani wo sehri NAHI khaate
aur huM khaate hain).
(MusliM)
____________________________________________________________

ALLAH farMata hai,
Bani ADAM ka HAR aMal USKE liye hai
siwaye ROZE ke
ki wo khaas MERE liye hai
aur MAIN hi iska badla doonga
(MusliM)
____________________________________________________________

 

Bani ADAM ka HAR aMal USKE liye hai
siwaye ROZE ke
ki wo khaas MERE liye hai
aur MAIN hi iska badla doonga
(MusliM)

Source:http://akrampage.blogspot.in/

Aafreen Seikh is an Software Engineering graduate from India,Kolkata i am professional blogger loves creating and writing blogs about islam.
Aafreen Seikh
Latest posts by Aafreen Seikh (see all)