Islamic Blog

Qura’n :
3 Surah Aale Imraan, Aayat 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Aur ALLĀH ta’ala ka haq hai insaan par ke Baitullāh ka Hajj kare jo waha pahunchne ki haisiyat rakhta ho.

5 Surah al-Maa’idah, Aayat 97 :

ALLĀH ne hurmat waale ghar Ka’aba ko logo ke qayaam ka baa’is bana diya hai aur (Zil Hijjah ke) hurmat waale mahine ko (arkaan e Hajj ada karne ke liye chuna hai) aur (Hajj ke liye) Ka’aba (par aane wale logo) ki qurbaani ko aur gale me alaamati patte waale (qurbaani ke) jaanwaro ko bhi (ALLĀH ne hurmat ata farmai), Ye is liye tumhe ilm ho jaaye ke jo kuchh aasmaano me hai aur jo kuchh zameen me hai ALLĀH khoob jaanta hai aur ALLĀH har cheez se bahot waaqif hai.

Hadees e Nabawi :
Jo shakhs (Hajj farz hone ke baad) Hajj kiye baghair mar jaaye to wo chaahe to Yahudi hokar mare ya Nasraani hokar mare.
(Tirmizi, Jild -1, Safa -167)

***************
Hajj ki Fazeelaten :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Hadees e Nabawi :

(1) Hajj aur Umrah karne waale ALLĀH ta’ala ke mehmaan hain. ALLĀH ta’ala ne inhe bulaaya ye haazir hue, inho ne maanga aur us ne inhe diya.

(Sunan Ibne Maajah, Jild -2, Hadees 1049)

(2) Hazrte Abdullāh ibne Mas’ood radiy-Allāhu ta’ala anhu se riwaayat hai ke
Huzoor Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ne farmaaya
‘Hajj aur Umrah mohtaaji aur gunaaho ko aise door karte hain jaise bhatti lohe, chandi aur sone ke mail ko door karti hai aur Hajj e mabroor ka sawaab Jannat hi hai.’

(Tirmizi, Ibne Maajah, Ibne Khuzema)

(3) Hajj un gunaaho ko khatm kar deta hai jo paishtar hue.

(4) Jis ne Hajj kiya aur Rafs (fahash kalaam) na kiya aur fisq na kiya to gunaaho se paak hokar aise lauta jaise us din maa ke pait se paida hua.
(Bukhari)

(5) Ek Umrah dusre umrah tak un gunaaho ka kaffara hai jo darmiyaan me hue aur Hajj e mabroor ka sawaab jannat hi hai.
(Ibne Maajah)

(6) Haaji ki maghfirat ho jaati hai aur haaji jis ke liye kare us ki bhi.

(7) Haaji apne ghar waalo me se 400 ki shafa’at karega.

(8) Jo Hajj ke liye nikla aur faut ho gaya to Qayaamat tak us ke liye Hajj ka sawaab likha jaayega aur Jo Umrah ke liye nikla aur faut ho gaya us ke liye Qayaamat tak Umrah ka sawaab likha jaayega aur Jo Jihaad ke liye gaya aur mar gaya us ke liye Qayaamat tak Ghaazi (Mujaahid) ka sawaab likha jaaeyga.

(Sho’ab ul Eimaan)

(9) Jo us raah me (Hajj ya Umrah) ke liye nikla aur mar gaya us ki paishi nahi hogi, na hisaab hoga aur kaha jaayega tu jannat me daakhil ho jaa.

(Tibrani, Bayhaqi)

(10) Agar koi apni (marhoom) Maa ya Baap ki taraf se Hajj kare to un ki taraf se Hajj ada ho jaayega aur use (ya’ni Hajj karne waale ko) majeed 10 Hajj ka sawaab milega.

(Daar qutni, Jild -2 Safa -229, Hadees -2587)

***********
Hajj 9 Hijri me Farz hua. Is saal Huzoore akram Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ne Hazrate Abu Bakr Siddeeq radiy-Allāhu ta’ala anhu ko Ameer ul Hujjaj banakar Sahaaba e kiraam ke saath Hajj ke liye bheja.

10 Hijri me Huzoore akram Rasool-Allāh sallallāhu alaihi wa sallam ne Hajj ada kiya. Ye hajj ‘Hajjatul Wida’ ke naam se mash’hoor hai.
Kyun ki is Hajj me aap ne apne ashaaba se farmaaya ‘Mujh se Hajj ke ahkaam sikh lo ke is ke baad main Hajj na karunga.’
Aap ne is hajj ke dauraan kai maqaamat par apne ashaaba ke sawaalo ke jawaab diye aur un ko Hajj aur Shariat e islaam ke baare me baaten batai.
Isi dauraan Surah al-Ma’idah ki aayat 3 ‘Al-yauma akmaltu lakum deenkum wa atmamtu alaikum niamati wa radeetu lakumul islaam deenan’ naazil hui.
Aur ALLAH ta’ala Huzoore akram sallallāhu alaihi wa sallam ki dua se Arfaat me Huqooqullāh aur Muzdalifah me Huqooq ul ibaad muaf karne ka waada farmaaya hai.

***********
Hajj ki ta’areef :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
ALLĀH ta’ala ki Ibaadaat ke liye Ehraam ke saath Niyyat karke Zil Hijja ke 5 din me ya’ni 8we chaand se 12we din tak Mina me qayaam karke musalsal muqarrar din ko muqarrar waqt par muqarrar maqaam par tarteeb ke saath muqarrar arkaan ya’ni Wuqoof e Arafa, Wuqoof e Muzdalifa, Rami e Jimaar, Qurbaani, Halaq ya Takseer aur Tawaaf e Ziyarat ada karne ko ‘Hajj’ kehte hain.

***********
Masaa’il :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
(1) Hajj us musalman par Farz hai jo Aaqil, Baaligh,Tandurast aur Saahib e isteta’at ho.
Agar in shara’it me se ek baat bhi maujood na ho to Hajj Farz nahi ya’ni Kaafir par, Na-baaligh par, Majnoon (paagal) par, Apaahij ya ma’azoor par, Ghulaam par ya Faqeer (ghareeb) par Hajj farz nahi. Agar aise shakhs ne Hajj kiya to wo Hajj e nafl hoga aur jab us me ye tamaam shara’it aa jaaye to use phir se Fazr hajj karna hoga.

Saahib e isteta’at se muraad wo shakhs hai jis ke paas itna maal hai ke wo Hajj ke safar ka kharch kar sake aur saath me us ke ahlo ayaal aur jin ki parwarish un ke zimme hai hajj ke safar se waapas aane tak un ki zaroorat ke liye maal chhod sake.

(2) Musalman par Hajj sirf ek baar hi Farz hai.
Is ke baad jab bhi karega ‘Nafl’ hoga.

(3) Jab Hajj ke liye jaane par qaadir ho gaya foran ya’ni usi saal me hajj farz ho gaya aur ab taakhir karna gunah hai. Chand saal tak na kiya to Faasiq hai aur us ki gawaahi mardood hogi.
Magar jab karega ada hi hai, Qaza nahi.

(4) Kisi ne Hajj ki Mannat maani to wo kaam pura hone par Hajj ada karna Waajib hai.

(5) Hajj ka Ehraam baandha magar ada na kiya to Tauba bhi karni hogi aur aa’inda saal phir se Ehraam baandhkar Hajj ada karna hoga. Agar Makka me hai to Masjid e Haraam aakar Umrah kar le ya’ni Tawaaf aur Saee karke phir Halaq ya Qasr karke Ehraam se baahar ho jaaye.

(6) Jis ka Hajj faut ho gaya ya’ni 9wi Zil Hijja ko muqarrar waqt par Wuqoof e Arfa na mila ho to Masjid e Haraam aakar Umrah kar le ya’ni Tawaaf aur Saee karke phir Halaq ya Qasr karke Ehraam se baahar ho jaaye.
Qaarin ka Hajj fot ho gaya to wo Umrah ka Tawaaf wa Saee karne ke baad ek aur Tawaaf wa Saee kare aur phir Halaq ya Taqseer karke Ehraam se baahar ho jaaye.
Aur aa’inda saal phir se Ehraam baandhkar Hajj ki Qaza kare. Umrah kar chuka hai is liye Umrah ki Qaza nahi.

›› Jis ka Hajj faut hua us ne Umrah karke Ehraam na khola aur usi Ehraam se aa’inda saal Hajj kiya to Hajj sahi na hua. Is liye aa’inda saal naye Ehraam se Hajj karna hoga.

(7) Jis par Hajj Farz ho aur kisi Uzr ki wajah se khud hajj na kar sakta ho to wo apne badle kisi aur ko Hajj ke liye bhej sakta hai. Ise ‘Hajj e Badal’ kehte hain.
Agar dusre ko Hajj e badal ke liye bhejne wala Aajiz na ho ya’ni khud Hajj kar sakta ho to us ki taraf se koi Hajj nahi kar sakta aur karaye to wo Hajj kaafi nahi.
Hajj ke waqt se marne ke waqt tak uzr barabar baaqi rehna zaroori hai. Agar bich me is qaabil ho jaaye ke khud Hajj kar sake to khud Hajj karna zaroori hai, pehle wala Hajj us ke liye kaafi nahi. Haan agar aisa koi uzr tha jis ki jaane ki ummeed na thi aur ittefaakan jaata raha to pehla Hajj jo us ki taraf se kiya gaya wo kaafi hai. Jaise wo andha tha aur Hajj karane ke baad wo ankhyaara ho gaaya to ab dubara Hajj karane ki zaroorat nahi.

**************
Hajj ke muta’aalliq chand zaroori baaten :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
(1) Jis ki ijaazat lena waajib hai bagair un ki ijazat Hajj ka safar makrooh hai jaise Waalidain ya Shohar, unhe raza-mand kar len. Agar maa-baap na ho to Daada-daadi ke liye bhi yahi hukm hai.
Agar ijaazat na mile tab bhi farz hajj ke liye chale jaayen.
Nafl hajj ho to mutlakan waalidain ki ita’at karen.

(2) Aurat ke saath us ka Shohar ya Mahram hona laazmi hai.
Mahram use kehte hain jis se us ka nikaah hamesha ke liye haraam hai.
(Baghair maharam ke hajj karegi to Hajj ho jaayega magar har qadam par gunah likha jaayega.)

(3) Hajj ke safar ka maqsad sirf ALLĀH ta’ala ki raza aur izhaar e ishq e Rasool sallallāhu alaihi wa sallam hona chahiye, Riyakaari (dikhaawa) aur fakhr nahi.

(4) Saamaan e safar Halaal maal se len warna Hajj qubool hone ki ummeed nahi, agarche farz ada ho jaayega.

(5) Agar Ghusl, Wuzu, Namaaz, Roza wagairah ke sahih masa’il ma’aloom na ho to sikh len.

***********
Hajj ki Qismen :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Hajj ada karne ke 3 tareeqe hain :
(1) Hajj e Ifraad (2) Hajj e Tamattu’ (3) Hajj e Qiraan.

(1) Hajj e Ifraad – Meeqat aur hudood e haram ke darmiyaan rehne waale log Hajj e Ifraad karte hain.
Is me sirf Hajj ka Ehraam baandha jaata hai aur is me Umrah saamil nahi hai.
Mufrid (Hajj e Ifraad karne wale) par Qurbaani waajib nahi balke mustahab hai. (Agar mufrid ki niyaat Qurbaani karne ki hai to qurbaani karne ke baad Halaq ya Qasr karaye aur Ehraam utar de.)

(2) Hajj e Tamattu’ – Meeqat ke baahar se aane wale Hajj e tamattu’ ada kar sakte hain.
Is me Meeqat se pehle sirf Umrah ki niyyat ki jaati hai. Umrah ada karne ke baad Halaq ya takseer karwa ke Ehraam khol diya jaata hai aur Zil Hijja ke 8we chaand tak Makka shareef me qayaam kiya jaata hai. Zil Hijja ke 8we chaand phir se Masjide Haram se Ehraam baandh kar Hajj ki niyyat ki jaati hai.

(3) Hajj e Qiraan – Ye Hajj sab se afzal hai aur is ka sawaab ziyada hai.
Is me Umrah aur Hajj ka ehraam ek saath baandha jaata hai ya’ni dono ki niyyat ek saath ki jaati hai.
Qaarin Umrah ke baad jo pehla tawaaf karta hai use ‘Tawaaf e Qudoom’ kehte hain, jo Sunnat hai. Tawwaf e Qudoom ke saath Saee karne ka iraada ho to pehle 3 phero me Ramal aur Iztibah bhi karen.
Qaarin ko Umrah pura hone par Halaq ya kasar nahi karana hai aur Ehraam bhi nahi utarna hai. Qaarin Ehraam ki haalat me hi hone ke sabab use 8wi Zil Hijja ko Hajj ka Ehraam baandhne ki zaroorat nahi.
Qaarin 10 Zil Hijja ko bade shaitaan ki Rami karne ke baad Qurbaani kare aur Halaq ya kasar karaaye. Is ke baad Ehraam ki paabandi khatm ho jaati hai. Yaha tak ehram ki tamaam paabandiya jaari rahegi.
Hajj e Qiraan karne waale se koi Jurm (galti) ho jaye to use Dugna jurmaana (kaffaara) ada karna hoga.

***********
Manaasik e Hajj :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
›› 8 Zil Hijja :
Hajj ka pehla din – Yaum e Tarwiyyah :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Ehraam ke saath Niyyat karke Mina pahunchna. (Shart)
Mina me Zohar, Asr, Maghrib, Isha aur 9wi Zil Hijja ki Fajr ki namaaz padhna. (Sunnat)

“”””””””””
›› 9 Zil Hijja :
Hajj ka dusra din – Yaum-ul-Hajj :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Suraj nikalne ke baad Arafaat me jaakar rookna. (Farz)
Zohar aur Asr ki namaaz padhna.
Sooraj ghuroob hone ke baad baghair Maghrib ki namaaz padhe Arafaat se nikalna. (Waajib)
Muzdalifah pahunchkar Maghrib aur Isha ki namaaz ek saath padhna. (Waajib)
Phir Rami ke liye kankariya chunna.

“”””””””””
›› 10 Zil Hijja :
Hajj ka teesra din – Yaum-un-Nahar :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Fajr ki namaaz padhkar sooraj nikalne ke thodi der tak Muzdalifah me rookna. (Sunnat)
Phir Mina me jaakar bade shaitaan ko 7 kankariya marna. (Waajib)
Phir Qurbaani karna. (Waajib)
Phir Sar ke baal mundwana ya katarwana. (Waajib)
Phir Ghusl karke Ehraam ka libaas utarna.
Phir Tawaaf e Ziyarat karna. (Farz)
(Is Tawaaf ke saath Saee bhi karna hai.)

“”””””””””
›› 11 Zil Hijja :
Hajj ka chotha din – Yaum e Tashriq :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Zawaal ke baad Teeno Jamraat ki Rami karna. (Waajib)
Qurbaani aur Tawaaf e Ziyarat agar 10wi Zil Hijja ko na kiya ho to aaj karna hai.

“”””””””””
›› 12 Zil Hijja :
Hajj ka 5wa din – Yaum e Tashriq :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Zawaal ke baad Teeno Jamraat ki Rami karna. (Waajib)
Qurbaani aur Tawaaf e Ziyarat agar agle 2 dino me na kiya ho to aaj karna hai.

“”””””””””
► Tawaaf e Ziyarat ka waqt 12wi Zil Hijja ko guroob e aaftaab se pehle tak hi hai.

“”””””””””
► 12 Zil Hijja ko tamaam umoor se faarigh hokar aap Makka aa sakte hain.
Magar behtar hai ke aap Mina hi me rook kar 13 Zil Hijja ko bhi Rami karke Makka aayen.

“”””””””””
Tawaaf e Wida (Tawaaf e Rukhsat) :
Jab Makka se rawaana hone ka waqt aaye tab ye Tawaaf karna hai.
(Meeqat ke baahar se aane wale Haajiyo par Waajib hai.)

***********
Hajj ke Fara’iz :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
(1) Ehraam ke saath Hajj ki Niyyat karna.
(2) Wuqoof e Arafaat ya’ni 9wi Zil Hijja ko Zawaal ke baad se Arafaat me thehrna.
(3) Tawaaf e Ziyarat.
(4) Arkaan ki tarteeb.
(5) Har farz ko us ke waqt par ada karna.

Hajj ke Waajibaat :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
(1) Meeqaat se Ehraam bandhna.
(2) Wuqoof e Arafaat me sooraj dub jaaye waha tak thehrna.
(3) Wuqoof e Muzdalifah.
(4) Muzdalifah me aakar Maghrib wa Isha’ ki namaaz ikttha ada karna.
(5) Muzdalifah se Mina aakar Rami e Jimaar karna ya’ni 10wi ko bade shaitaan ko kankariya maarna (Tuloo e aaftab se zawaal tak ka waqt Sunnat hai.) aur 11wi aur 12wi ko Zawaal ke baad teeno shaitaano mo kankariya maarna.
(6) Bade shaitaan ki Rami ke baad Qurbaani karna aur baad me Halaq ya Kasar karana.
(7) Qaarin aur Mutamatti’ par Qurbani waajib hai.
(8) Wuqoof e Arfaat ke baad se sar mundaane ya baal katrwaane tak Jima’a na karna.
(9) Tawaaf e Ziyarat ke pehle 4 chakkar farz aur baaqi 3 chakkar waajib hai.
(10) Saee arna ya’ni Safa-Marwa ke darmiyaan 7 chakkar lagaana.
(11) Tawaaf e Wida (Tawaaf e Rukhsat)
(Meeqat ke baahar se aane wale Haajiyo par Waajib hai.)

Hajj ki Sunnaten :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
(1) Tawaaf e Qudoom (Mufrid aur Qaarin ke liye Sunnat hai.)
(2) Tawaaf e Farz ya Tawwaf e Qudoom me Ramal karna.
(3) Saee me Safa-Marwa ke darmiyaan jo Milain akhzarain hain unke darmiyaan mardo ko daudna.
(4) Hajj ke liye 8we chaand namaaz e Fajr ke baad Makka shareef se rawaana hona aur Mina me 5 namaazen padhna.
(5) 9wi raat Mina me guzaarna aur sooraj nikalne ke baad Mina se Arfaat ko rawaana hona.
(6) Wuqoof e Arafaat ke liye Ghusl karna.
(7) Arafaat se waapasi me Muzdalifah me raat thehrna aur Tuloo’ aaftaab (sooraj nikalne) se pehle Muzdalifah se mina ki taraf rawaana hona.
(8) Qurbaani aur Halaq ya taqsir ke baad ghusl karke ehraam utaar dena.
(9) Mabeet ya’ni 11wi, 12wi aur (13wi ko rookna ho to) 13wi raat Mina me guzaarna.

***********
Aashiqaane Mustafa ko sab se badi khushqismati ye haasil hogi ke
Makka me Hajj ke arkaan ada karne ke baad wo Madeena munawwara me Roza e Rasool sallallāhu alaihi wa sallam par haazir hokar Ziyarat aur Salaam paish karenge.
Aur Masjid e Nabawi me Ibaadat aur Dua karenge.

Source:facebook

As-salam-o-alaikum my selfshaheel Khan from india , Kolkatamiss Aafreen invite me to write in islamic blog i am very thankful to her. i am try to my best share with you about islam.
mm