Islamic Blog

Sawal: Kya Ek hee Jaanwar Aqeeqah aur Qurbani Ki Niyat Se Zabah Karna Jayez Hai?

Alhamdulillah..

Agar Aqeeqah aur Qurbani jama ho jayen, aur insaan Eid ul Azha ke din Ayyaam e Tashreeq me, apne bete ka Aqeeqah karna chahe to kya Qurbani Aqeeqah ke liye bhi kifayat kar jayegi?

Isme Ulama e karaam ke Do (2) raaye paaye jaate hain:

Pahli Raaye:

Qurbani Aqeeqah se kifaayat nahi karti, Maliki aur Shafai ka yahi maslak hai, aur Imam Ahmad se is raaye ke baare me ek riwayat hai.

Unki daleel ye hai ke Ye dono ya’ni Qurbani aur Aqeeqah alehda-alehda la-zaatih (own sake) maqsood hain, isliye ek-dusre se kifaayat nahi karegi, aur isliye bhi ke har ek ka apna alehda sabab hai chunanche ek-dusre ke qayam maqam nahi ban sakti, jis tarhan ke Hajj e Tamattu ki Qurbani aur fidya ka janwar hai.

۩ Allama Haytami r.h. kahte hain:

“Hamare Ashaab ke Kalaam (words) ka zaahir ye hai ke agar koi ek bakra bhi zabah karte waqt Qurbani aur Aqeeqah ki niyat kare to un maise ek ka maqsad bhi haasil nahi hoga, aur ye zaahir hai, kyunki har ek sunnat ki apni alag wajah hai”. End quote.

Dekhiye : Tuhfat al-Muhtaaj Sharh al-Minhaaj (9/371).

۩ Aur Hattaab r.h. ka qawl hai:

“Agar us ne Qurbani ka jaanwar Qurbani aur Aqeeqah dono ke liye Zabah kiya, ya use walima me pakaa kar khila diya toh Al-Zakheerah me kaha gaya hai ki Al Qabs ke musannif kahte hain: “Hamare Ustaad Abu Bakr Fihri ka kahna hai, ‘Jab us ne Qurbani ka Jaanwar Qurbani aur Aqeeqah dono ke liye Zabah kiya to yeh kifaayat nahi karegi, aur agar use walima mein paka kar khila de to kifaayat kar jaayegi, kyuki pahle dono mein to khoon bahana maqsood hai, aur ek Jaanwar ka do maqsad ke liye khoon bahana kifaayat nahi karegi, aur walima ka maqsad khana khilana hai, aur ye khoon bahane ke mukhalif nahi, to isliye use jama karna mumkin hai.”

Dekhiye: Mawaahib al-Jaleel (3/259).

Dusri Raaye:

Qurbani Aqeeqah se bhi kifaayat kar jayegi, Imam Ahmad se is raaye ke baare me ek riwayat hai aur Ahnaaf (Hanafi) ka maslak hai, aur Hasan Basri r.h. aur Muhammad ibn Sireen aur Qatada r.h. ka bhi yahi qawl hai.

Is qawl ke manne walo ki daleel ye hai ke Un dono ka maqsad jaanwar Zabah kar ke Allah ka qurb haasil karna hai, to ye ek dusre mein daakhil ho jayega, jis tarha masjid mein daakhil ho kar farz namaz ada karne wale ke liye Tahiyatul masjid farz namaz mein daakhil ho jati hai.

۩ Imaam Ibn Abi Shaybah r.h. ne “Al-Musannaf” mein Hasan r.h. se riwayat kiya hai ke Agar wo log bacche ki janib se Qurbani karen to ye us ke Aqeeqah ke liye kafi ho jayegi.

Dekhiye : Musannaf Ibn e Abi Shaybah, 5/534.

۩ Aur Hishaam aur Ibn Sireen r.h. kahte hain: “Iski janib se Qurbani karna iske Aqeeqah ke liye kifaayat kar jayega.”

۩ Aur Qatada r.h. kahte hain: “Is se kifaayat nahi karegi, balke is ka Aqeeqah kiya jaayega.”

۩ Aur Bahooti r.h. kahte hain:

“Aur agar Aqeeqah aur Qurbani ka waqt ikattha ho gaya, wo is tarha ke Eid ul azha ya Qurbani ayyaam bacche ki paidaish ke satwe roz ke mawafiq ho (yaani aqeeqah aur eid ki qurbani ek hi din pad gaya ho) toh Aqeeqah karna Qurbani se kifaayat kar jaayega, ya phir isne Qurbani ki to dusre (yaani Aqeeqah) se kifaayat kar jayegi, jis tarhan ke agar eid aur jumme ikattha ho jaye to dono ke liye wo ek hi ghusal karen to kifaayat kar jayega, aur isi tarhan Hajj e Tamattu ya Hajj e Qiraan karne wale ka yaum un nahar ke din Hadiy aur Qurbani se kifaayat kar jayegi.” End quote.

Dekhiye : Sharh Muntaha al-Iraadaat (1/617).

۩ Bahooti r.h. (mazeed) kahte hain:

“Aur agar Aqeeqah aur Qurbani jama ho jaye aur aadmi dono ki niyat se Zabah kare ya’ni Aqeeqah aur Qurbani ki niyat se toh, dono se kifaayat kar jayegi, aur ye Imam Ahmed ne bayan kiya hai.” End quote.

Dekhiye: Kashshaaf al-Qinaa’ (3/30).

Aur Shaykh Mohammad bin Ibrahim r.h ne bhi yahi qawl ikhtiyar karte hue kaha hai, wo kahte hai:

“Agar Qurbani aur Aqeeqah dono jama ho jayen to apni janib se Qurbani ka azm rakhne ghar wale ki janib se ek hi kifaayat kar jayegi, to wo yeh Qurbani Zabah kare aur Aqeeqah is mein daakhil ho jaayega.
Aur baaz ke kalaam se yeh akhaz kiya ja sakta hai ke dono ka ek hi shakhs ki janib se hona zaroori hai, ya’ni Aqeeqah aur Qurbani chotey bacche ki janib se hi ho. Aur kuch dusron ki kalaam mein yeh shart nahi, jab waalid Qurbani karna chahe to waalid se Qurbani aur bacche ka Aqeeqah ho jaayega.
Haasil ye huwa ke jab wo Qurbani, Qurbani ki niyat se Zabah kare aur is se Aqeeqah ki niyat kar le to ye kafi ho jayegi.” End quote.

Fataawa al-Shaykh Muhammad ibn Ibraaheem (6/159).

Aur Allah sabse behtar janta hai.

•٠•●●•٠•

Source
(www.iqrakitab.com)

Aafreen Seikh is an Software Engineering graduate from India,Kolkata i am professional blogger loves creating and writing blogs about islam.
Aafreen Seikh
Latest posts by Aafreen Seikh (see all)