Islamic Blog

FOOD :Bismil lahi waa aala barkatillah.

AFTER FOOD : Alhamdu lil lahi laze ata amanaa wasaqaana waja Alana sisal muslimeen.

SLEEP : Allahumma bismika amootu wa ah yaa.

WAKE UP : Alhamdu lil lahil laze ah yaana baada maa amatana wa ialaihin nushoor.

TOILET IN : Allahumma innee aoo zubika sisal qubusi wal qaba is.

TOILET OUT : Ghufranaka alhamdu lil lahil laze azhaba an nil azaa wa aa fanee.

MASJID IN : Allahuma maf tahli ab waaba rahmatik.

MASJID OUT : Allahumma inns as aluka min fazlika wa rahmatik.

MILK : Allahumma barik lama feehi wa zidna minhu.

MIRROR : Allahumma anta Hassanta khaleeq fa hassin khulqee.

MUSAHFA : Yaghfirul lahu lanaa walakum.

A MUSLIM SMILING : Az hakal lahu sinnak.

AHSAAN KARE PAR : Jazaak kallahu khairaa.

AFTER AZAAN : Allahumma rabba has hid daawatit taamati was salaatil qaa e mati aati rnuhammadanil wasi lata wal fazilata wab as hoo maqarnam mahmooda nil lazee wa at tah. Innaka laa tukhliful rniaad.

HOUSE IN : Allahumma innee asaluka khairal moulaji wa khairal makhraji bismillahi Walajnaa wa bismillahi kharajnaa wa aa lal lahi rabbina tawak kalnaa.

HOUSE OUT : Bismil lahi tawak kaltu aa lal lah.

DAWAT : Allahumma at imm roan at amanee was qiman saqaanee.

CLOTHES : Alhamdulil lahil lazee kasaanee haza wa raza qaneehi is ghairi haulhashesminni wala quwwah.

SAVARI : Subhanal laze saq qara lanaa hazaa wama kunna lahoo muqrineen, wa inna e la babbina lamun qaliboon. Subhanallah-3, Alhamdulillah-3, Allahu akbar-3

DASTAR KHAN UTHATE WAQT : Al hamdu lil lahhi harndan kaseeran tayyibam mubarakan feehi ghaira makfi iev walaa muwadda iev walaa mustagh nan anhu rabbanaa.

MAJLIS SE UTTAY WAQT : Subhanal lahi wabi hamdihee subhana kallahumma wabi hamdika ashadu al laa e laha illa anta astagh firuka wa aa tubu elaik

NEW CLOTHES •• Alhamdu lil lahil laze kasaanee maa o’waaree bihee auratee wa atajam teals bihee fee hayaatee.

Dua and Kalima

DUA & KALIME SAFAR SE GHAR WAPIS AATAY WAQT KI DUA : Aauban aauban lirabbina tauban laa yughadiru alainaa hauban.

QABARISTAN : As salaamu alaikum yaa ah lal quboori yaghfirul lahu lava walakum antum salafunaa wa nahnu bil asar.

WAZU SE PAHLAY : Bismilla he rahman nir raheem.

WAZU KE DARMIYAAN : Allahummagh firlee zambee wawas gall fidaaree wa baariklee fee rizqee.

WAZU KE BAAD : Allahummaj alnee minat taw waabeena waj alnee urinal muta tah hiroon.

FRUIT : Allahumma barik lanaa fee samarinaa wa barik lanaa fee madeenatinaa wa barik lanaa fee saa e naa wa barik lanaa fee mud dinaa. it

KALIMA TAYYIB : Laa e laha illal lah. Muhamrnadur rasoolul lah.

2″° KALIMA SHAHADAT : Ash hadu al laa e laha illal lahu wa ash hadu anna muhammadan abduhoo wa rasooluh.

3′ KALIMA TAMJEED : Subhanal lahi wal hamdu II lahi wa laa e laha ill lal lahu wal lahu akbar, wala haula wala quwwata illa billa hil ali yil azeern.

45 KALIMA TAUHEED : Laa e laha illal lahu wah dahoo laa shareeka lahoo, lahal mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli shai in qadeer.

KALIME ISTAGHFAR : Astagh firul lahal laze laa e laha his huwal haiyul qaiyum wa a tubu elaih.

EMAAAN E MUJMAL • Aamantu bil lahi karnaa huwa hi asrnaa e hee wa sifaatihee wa qabiltu jami ‘a • ahkaamih.

EMAAN E MUFASSAL : Aamantu bil lahi wa malaa e katihee wa kutubihee wa rusulihee wal yaumil aakhiri wal • qadri khairihee wa shar rihee mina! lahi ta ‘aalaa wal b’asi b’adal maut.

NamaazSunnatFarzSunnatSunnatNafilVitrNafilTotal
Fajar224
Zohar442212
Asar448
Maghrib3227
Isha44223217
Juma4242214


“Sunnat-e-Moakeda=(Must Be Prayed)”

“VITR=(Must Be Prayed)

Farz=(Compulsory)

As-salam-o-alaikum my selfshaheel Khan from india , Kolkatamiss Aafreen invite me to write in islamic blog i am very thankful to her. i am try to my best share with you about islam.
mm