Islamic Blog

Bismillahirrahmanirraheem

Agar aapke kaan me kisi shaitaan ne ye soor foonk diya ho ke

” Ahle haadees imamo aur mujtahidon, buzrugo aur neko ke munkir hain”

To hum aap se kahenge ke ye is ne galat kaha…
Hum ahle hadees ,

imamo ki,

buzrugo ki,

mujtahido ki,

muhaddiso ki,
sab ki izzat karne wale hain in sab ki buzrugi maante hain inhe apna sardaar aur peshwa jaante hain,
LEKIN

ise kya karen ke khud inhi aima karaam ne humein ye farma diya hai
ke

“sahih hadees ke muqable me na hamari mano na kish aur ki”

(al mizaan al kubra al sha’rani- jild-1 page-60)
pus in ka maanna aur inki maanna bhi yahi hai ke

jo hadees me hai maane ,jo is ke khilaaf ho usse chhod de, imamo ka jo dushman ho charo imamo
se bugaz o bair rakhta ho hum to usse matrood aur shaitaan ka chhota bhai jaante hain,
haan beshak hadees rasool s.a.w ke muqable me kisi ke qoul ko maanna ye khud in charo imamo ki taaleem ke khilaaf hai, is liye chhod dete hain, ye nahi karte ke is ke muqable me hadees ko chhod de,
hamare nazdeek ye allah ke rasool karim(s.a.w) ki sarai tauheen, hadees ki Aalaa be adbi
aur deen-islam ka sarai khilaaf hai, kai sau shaikro ahaadeesein jo sarai hain sahih hain jin ke khilaaf hanafi mazhab ki fiqaah ki kitaabein hain, kahiye hum kaise hadeeso ko chhod de ?

Aur kaise in fiqaah ki kitaabo ko le lein ?
Insaaf, imaan, islaam, taaleem buzrugo aqwaal-aima ka khulasa to ye hai ke hum hadees ko len aur qaul ko chhode, pus yahi hum chahte hain

I am noor aqsa from india kolkata i love the islam and rules i am professional blogger and also seo expert learn islam with us.
mm