Islamic Blog

Islamic Updates
april fool

Boycott April Fool

Islam me puri tarah dakhil kaise ho!! tou ye ki shari’at ke tamam ehkamo par amal kare, istet’at hai woh amal bhi kare jiske liye tandurast hona, maaldar hona wagairah jaise sadaqa, khairat, hajj wa zakat… aur un kaamo se…