Islamic Blog

Islamic Updates
Bechaini Ki Dua In Urdu

Dua

Bechaini Ki Dua

Bechaini Ki Dua Hindi Ghabrahat aur Bechaini aur Pareshani ki Dua in Roman Urdu and Hindi 1. “La ilaha illallahul-Azimul-Halim. La ilaha illallahu Rabbul-‘Arshil-‘Azim. La ilaha illallahu Rabbus-samawati, wa Rabbul-ardi, wa Rabbul-‘Arshil- Karim” Tarjuma › Allah ke elaawah koi saccha mabood nahin…