Islamic Blog

Islamic Updates
Hajj karne Ka Tariqa

Hajj karne Ka Tariqa

Hadeese Nabawi : (1) Hajj aur Umrah karne wale ALLAH ta’ala ke mehman hain. ALLAH ta’ala ne inhe bulaya ye haazir hue, unho ne sawaal kiya aur usne inhe diya. (2) Hazrte Abdullah ibne Mas’ood se riwyat hai ke Huzoor…