Islamic Blog

HAzrath Saudah RAdiAllahuTA’alaAnha..

Ye bhi hamare Huzoor SalalhuAlaihiWa Sallam ki Muqaddas Biwi aur tamam ummat ki Maa hain.Inke baap ka naam Zam’ah aur Maa ka naam Shamoos hai.Ye bhi Quraishi khandaan ki bahot hi Naamwar aur moa’azziz aurat hain. Ye pehle apne chacha Zat bhai Sakran bin Amr se Biyahi gayi thain.Aur ISlam ki Shuruwaad hi me ye […]