Islamic Blog

Ramazaan lafz ‘Ramad’ se bana hai

Maah e Ramazaan Mubarak. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ramazaan lafz ‘Ramad’ se bana hai jis ka ma’ana hai Tapaana ya Jala dena. Is mubarak mahine me musalman Roze ki ibaadat me bhuk pyaas ki shiddat bardaasht karte hain aur ALLĀH ta’ala apne fazl wa rahmat se un ke gunaah jalaakar mita deta hai aur Parhezgaari ki taufiq ata […]