Islamic Blog

Allah ki Rahmat se na ummed na ho

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim Eh mere bando jinho ne Apni jaano par ziyadati ki hai , Allah ki Rahmat se na ummed na ho, beshaq Allah sab gunaahon ko baksh deta hai, wo bakshney wala aur meharbaan hai Al Quran , Az-Zumar (39) , 53 Say: “O  Ibadi (My slaves) who have transgressed against themselves (by […]