Islamic Blog

Islamic Updates
Maghfirat (forgiveness)

Allah ki Rahmat se na ummed na ho

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim Eh mere bando jinho ne Apni jaano par ziyadati ki hai , Allah ki Rahmat se na ummed na ho, beshaq Allah sab gunaahon ko baksh deta hai, wo bakshney wala aur meharbaan hai Al Quran ,…