Islamic Blog

Namaz E Eid Ul Azha Ki Niyyat

START OFFER OF NAMAZ

Namaz-e-Eid-ul-Azha Ki Niyyat: “Main Niyyat Karta Hun 2 Rak’At Namaz Eidul Azha Ki 6 Zaa’Id Takbiro Ke Sath Waste Allah Ke Pichhe Is Imaam Ke (Allahu Akbar Keh Kar Hath Bandh Len)” Eid-ul-Azha Ke Din Namaz Padte Hain Fir PalatKar QURBANI Karte Hain JisNe Is Tariqe Pe Amal Kar Liya Usne Hamari Sunnat Paa Li […]