Islamic Blog

Islamic Updates
Nooh Alaihi Salam

Wo Kaunse Nabi ki qaum thi jiske liye aasaman se khana (Mann-Salwa) nazil hota tha?

Sawal: Wo Kaunse Nabi ki qaum thi jiske liye aasaman se khana (Mann-Salwa) nazil hota tha? Isa alaihi Salam ki Qaum B. Nooh Alaihi Salam ki Qaum C. Musa alaihi Salam ki Qaum D. Ibrahim Alaihi Salam ki Qaum E….