Islamic Blog

Quran Majid Padhne Ka Sawab

Surah Abasa

Bismillahirrahmanirrahim —————— ✦ Quran majid padhne ka sawab ——————————— ✦ Rasool-Allah Sal-Allahu Alaihi wasallam ne farmaya jisne Quran majid mein se ek haraf padha to usko iske badle ek neki di jayegi aur har neki ka sawab das guna hai main ye nahi kahta ki Alif-Laam-Meem (ek) haraf hai bulki Alif ek haraf hai Laam […]