Islamic Blog

Sadqa ka bayaan :

sadqa

Qur’an : 2 Surah al-Baqarah, Aayat 254 : Aye Eimaan walo Jo kuchh hum ne tumhe ata kiya hai us me se (ALLĀH ki raah me nek kaam me) kharch karo. Suarah al-Baqarah, Aayat 262 : Jo lo ALLĀH ki raah me apne maal kharch karte hain phir baad me apne kharch kiye hue (maal) […]