Islamic Blog

Shab e Qadr Ki Hadees

Shab e Qadr Ki Hadees

Shab e Qadr Ki Ek Pyari Hadees Rasulullah Sallallaho Alayhi Wasllam Ne Farmaya Ke Paanch«5» Cheezo Ko Paanch Cheezo Se Poshidah Rakkha Gaya He 1. Logo Ki Ibadat Par Allah Ne Apni Razamandi Zaahir karne Ko 2. Gunaaho Par Apne Gazab or Gusse Ko Zaahir Karne Ko 3. Wusta Namaz«Darmiyani Namaaz» Ko Dusri Namazo Se […]