Islamic Blog

SHIRK KYA HAI?

Seven Qualities that Allah Loves

Allah pak farmate hai Beshak Allah nahi bakshega ki us ke sath shikr kiya jaye aur baksh dega jo is ke ilawa hoga, jise wo chahega. Aur jo koi Allah ke sath shirk kare, toh wo gumraahi me boht dur nikal gaya. Surah Nisa, ayat 116. Halanki shirk se mutallik aur bhi boht si ayat […]