Islamic Blog

Surah Al Jinn

Holy Quran

Surah Al-Jinn In English Bismillaahir Rahmaanir Raheem  Qul oohiya ilaiya annna hustama’a nafarum minal jinni faqaalooo innaa sami’naa quraanan ajaba Yahdeee ilar rushdi fa aamannaa bihee wa lan nushrika bi rabbinaaa ‘ahada Wa annahoo Ta’aalaa jaddu Rabbinaa maat takhaza saahibatanw wa laa walada Wa annahoo kaana yaqoolu safeehunaa ‘al allahi shatata Wa annaa zanannaaa al […]