Islamic Blog

Islamic Updates
Surah Lail In Urdu

Surah Lail

Surah Lail in English Bismillaahir Rahmaanir Raheem Wallaili izaa yaghshaa Wannahaari izaa tajalla Wa maa khalaqaz zakara wal unthaa Inna sa’yakum lashattaa Fa ammaa man a’taa wattaqaa Wa saddaqa bil husnaa Fasanu yassiruhoo lilyusraa Wa ammaa man bakhila wastaghnaa Wa…