Islamic Blog

ZAKAT K BARE ME FARMANE ILAAHI:QURANJo Log Allah kiRaah meKharch krteHeunki Mishal us Dane ki heJis se Saat balein niklenhar baal me 100 Dane aurAllah jiseChahta heZyada DetaheAur allahWus’atWala BadaIlm Wala heJo logAllah ki raahMainapna maal kharchKrte Fir Kharchkrne k BaadNa ahsaanJatateNa aziyatdeteUnke lieUnka Sawaab unkeRab k Huzurhai Aur naunpr kuch khauf haiAur naWo GamgeenHonge,(s urah baqara ayat 262).“Allah Ta’ala Irshad Farmata Hai:Aur Falaah Paate Hain Woh JoZakat Ada Karte HaiPara:18,Sure Mominun, Ayat:4.QURAN:Au r Jo Kuch Tum Kharch Karoge,Allah Uski Jagah Aur Dega AurWo Behtar Rozi Dene Wala HaiPara:22,Sure Saba,Ayat:39.ZA KAT DENE K FAYDE:Allah ta’ala farmata hek Kamyabi pate he wo log joZakat adaakrte he,aur farmatahejo kuch tumKharch krogeAllah ta’ala uskijagah aur degaaur Allah behtarRozi denewala haiaur farmata heJo logBukhal krte haiuske sath joAllah neApne Fazlse unheDiyawo ye gumaanNa kareK ye unkelie achha heBalki yeunke liebura heusi chiz ka Qayamatk din unkegale meTauQ dalajaegajiske sath Bukhal kia,(QURAN”Qanu ne shariat 1/ 193).Wo jo apneMaalKharch karte HaiRaat&Dinme chhupe aur Zahirunke lie unkanek hissa haiunke rab ke pass(baqarah 274).QURAN:Beshak wo joimaanLayeaur achhe kamkieNamaz Qaim kiZakat diunka nekinaamunkeRab k passhai(Baqarah 277).QURAN:HarG iz Neki Hasil Na Kar SakogeJab Tak Usme Say Kharch NaKaro Jise Mehboob Rakhte Ho(Al.imran,92) .ZAKAT DENE KI FAZILAT:Allah Ta’ala Farmata Hai:Anqarib Me Niyamaton KoUnkeLiye Likh Dunga Jo DarteAurZAKAT Dete Hain.(Sure Al-Araf:156).

ZAKAT KITNEMAAL PAR WAJIB Hoti hai52.5 tola Chandiya7.5 tola SONAyaitne paisejitne me52.5 tola ChandiKharidija sakti hozakat wajibhui.ZAKAAT Kitnidena wajib HaiMAAL KA40 WA HISSA YANI100rs ki 2.50 ZAKATHmishal k taur par:25 hazar ki625rs.Zakat hui(BAHAReSHARI AT part-5).ZAKAT FARZ Hy ISKA INKARKARNE WALA KAFIR OR NA DENEWALA FASIQ JHANNAMMI OR ADAKRNE ME DER KRNE WALAGUNAHGAR Hy{FatawaeAalam giri J.1.P.140}.ZAKA T wajibhone k lieKuch sharten,Muslman honaBalig hona,Aqil hona,Azad hona,Malike Nisab,pure taur pr malik hona,Nisab ka hajateaslia se farig hona(yani ghar me istemal walichizon se alag itna maal honajitne par zakat wajib He)Maal ka apne naam me honazaruri HUtni Rakamparek saal gujarnajitni par Zakat wajib haiagar ek saal pehle zakat wajibhone se kam paisethe touspar abhiZakat Nahideni hogi(Qanune shariat).ZAKAAT KIN LOGO KODena chahiyezakat k masarif 7hai1.FAQIR2.MI SKIN3.AAMIL4.RI QAAB5.GARIM6.FI SABILILLAH7.IBN E’SABEEL.1.FAQI R: wo hai jiske pass Kuchho magar itna k nisaab se kamhoAgar kuch ho bhito hajate aslia se hoJAISE: rehne ka ghar Aur zindagibasar karne kidusri chizenjyada hontab bhi usy zakat de sakte hainmas’ala:aga r uske pas kapde aur khaneko hotobagere zarurat&majburi faqirko sawal krna haram hai(alamgiri).2 .MISKIN: wo hai jiske pass kuchna ho yahan tak k badanchhupane tak k lie uska mohtajhai khanek lie kuch na housko zakat dena jaiz hai.3.AAMIL: wo log hai jinkoimaamul muslemeen ne sadqebasool karne par Muqarrar kiaho imaam usko itna de k uskoaur uske madadgaro ko kaafiho magar itna na dia jaye k jowasool karlia haiuske aadhe sezyada ho jaye,Agar amil maldaar ho to bhiusko lena jaiz hai(alamgiri).4 .RIQAB: se muradmukatab Ghulam ko denak apne malik ko maale zakatdekar apnijaanchhuday e,.5.GARIM Se murad madyoon haiyani uspar itna Karza ho k usynikalnek baadnisab baqi na rahe agar chaheuska auron par baaqi ho magarunse lene par Qadir na homagar shart yeh k Hashmi na housko zakat de sakte hain(durre mukhtar).6.FI’S ABILILLAH :yani allah ki me kharchkrna uski kayi suratein haijaise koijihaad me jana chahta hai aursaman uske pass nahito zakat ka maal de sakte haiya koihajj krna chahtahe aur uske pass paisa nahimagar usko mangna jaiz nahi,ya talibe ilmjo ilme deen sikhta hy usey bhizakat di ja sakti haiaise hi har nek kaamme zakat kharch karna fisabilillah hjab k batore tamlik(malik bana dena)ho bager malik banaye zakatadaa nahi ho sakti(durre mukhtar).

mas’alakuch log zakat ka maalislami madarsome bhej dete haiunkochahiye k bata dia karek ye zakat hai taki wo usko alagrakh de kisi aur maal me narakh dekisi kaam kiujrat me na de warnazakat adaa na hogi,(durre mukhtar).7.IBNE ’SABEEL:yani wo musafir jiske passmaal na raha k wo apne gharna ja sakta ho chahe womaaldar hikyu na ho lekin uske pass uswaqt nahi haito wo zakaat le sakta haimagar utne jitni uski zarurat hojyada lena uske liye jaiz nahi(in masail k hawale k lieBahare shariat, durre mukhtarme paden).ZAKAAT PAHLE INKODEN AGAR ISKEHAQDAR HAINYANI MALIKE NISAB SE KAM PAISA HAITAB DENA JAIZ WARNA NAHI,Mas’ala:Za kat Pehle ApneBhai,BehnoP hir Chacha Or Phuphiyon Ko Phir MamuAur KhalaPhir Unki AuladKo Phir ApneGaon Walo Ko De# Q .SHARIATMas’ala Zakat Inko nahi de sakte.!Baap,Dad a,DadiNana,Nani AurApneBeta,Bet i Pota,Poti Nawasa,NawasiKo Nahi,# QANUN -E-SHARIAT Page No-230.ZAKAT Mas’ala>Agar Koi Zakat Ki Niyyat Se KhanaKhilaye To Zakat Ada Na Hui, HaanAgar De Diya Chahe Khay Ya LeJaye To Ada Ho Gai# BahareShariat.Z aruri Mas’ala:Jise Aap Zakat Den Use Us Maal YaCheez Ka Maalik Banayen. AgarAapne Maalik Nahi Banaya ToZakat Ada Na Hui.Mas’ala>Zak at Ki Sharten.musalma nBaligAQL WalaNisab Ka Malik HonaMaal Par Ek Saal Ka Guzarna.in Sharto Ke Saath Zakat Wajib HoJati Hy.Hadees>Zakat Dekar Apne MaalonKo Mazboot Qilon Me Kar Lo, AurApne Bimaron Ka ilaaj SADQE DeKar Karo.Hadees>Jo 6 Chizo Ki Hifazat Kare Main(Huzoor) Uske Liye Jannat KaZaamin Hun.NAMAZZAKATA MANATSHARMGAHPE TZUBAN.INCOME PR ZKAT:kiraye pr chalne wali gaadiyo przkat wajib n hogiHAunki aamdani pr farz hogi(ftawa faqihe millat, kitabuz zkatjild-1 , page no-306.ZKAT DENE WALO SE ARZ:qaum se garibi km krni hy toitna zarur kre>zkat ka ilm sikho>pahle kribi rishte daaro ko de(agar mustahiq hy to).apni zkat karibi mustahiqrishte daaro ko dijiyeuske baad Islami madarso kodekr beshumar nek kaamo memadad kijiyeISE AAM KARE.KIS KO ZKAT DENA AFZAL HY?:agarbahan bhai garib ho to pahle vohfirchacha aur fufiyafirmamuo aur khalaeaur unki aulad(FTAWA HINDIYAkitabuz zkat page no-190.ZAAHIR KAR DO:imam,muajjin aur har vo jinheawam nazraana deti hyagar sahibe nisab hy tolete waqt bta de ki hmezkat nahi sirf lillah de.ILM SIKHO:hum zkat to dete hyMAGAR AFSOSiska zaruri ilm nahi sikhtelihazazka t ki mukammal barkateypaane se mahrum rah jate hyAAM KRE.Aap Se Jitna Ho Sake is Deeni idareKi madad Karen ZAKAT SADQAE FITR Aur Deegar Atyat Den. Taki Garib Bachche Deen Ka ILMHasil Kar Saken..Masla>So na Chandi Girwi Rakha To Uski ZakatNa Rakhne Wale Par Na Jiske Pas Rakha Us Par. AurNa Un Saalon Ki Jitne SaalGirwi RahaJ0IN2new.Q. )musalmano par roze kab farz hue?A.) musalmano par roze san 2 hijrimain farz hue.(A:Tijarti Mal Ki Qimat Lagai Jae,FirUsse SoneYaChandiKa NisabPura Ho ToUske Hisab SeZakat Nikali Jae>FATAWA ALAMGIRIJ:1P:16 8.JO LOG KAMZOR HAI KAMANE KI TAQAT NAHIUNKA SAWAL KARNA JAIZ HAI&YAHI LOG HAIJINHE JHIDAKNA HARAAM HAI(FATAWA RAZAVIYA 4/ 468).ZARURI MASLA:KisiKAFIRWaM URTADYaBAD MAZHABKoZAKAT Ka Mal DenaJAEZ NAHI.>FATAWA AALAMGIRIJILD:1 Pg:177-

ZKAT MSAIL:safare hajj ke liye jm’a kee jane walirakam pr bhi wujbe zkat kishrait puri hone par zkat dena hogi(FTAWA RAZVIYYAjild-10 , page no-140.ZKAT MSAIL:kisi ko karz muaaf kiyaaur zkat ki niyyat kr lee tozkat ada nahi hogi(RADDUL MUHTAR 3 page-226).ZKAT DENE SE MAAL ME BARKAT:TRJMA KANZUL IMAN-aur jo chiz tumALLAH ki raah me kharch krovoh uske badle aur dega(SURE SABAA paara-22 aayat no-39.IN CHIZO PAR ZKAT HY:(agar nisab ke brabar hy to)>cash>sona>c handi>tijarat ka maal>zarurat se zaaid samamDETAIL SUNNI ULMA SE LIJIYE.PARDAA FAAS:kuch gair muslim bhi ramzan memuslmano ka hulya bna krzkat mangte hy!!anjano ko zkat vgera mt doAAM KREAURBEDAARI LAIYE.PARDAA FAAS:kuch gair muslim bhi rmzan memuslmano ka hulya bna krzkat mangte hy!!anjano ko zkat vgeramat domat domat doISE AAM KRE.ZAKHMI:faru ke aazm parjab qatilana hamla huva tozakhmi hone ke ba vjud namaz pdhi(KITABUL KBAIR PAGE-21ramzan baad bhi namaz kipaabandi krna.DINI PAIGAM:namaz ramzan ke ilava bhi12maah farz hyBRAE KARAMbaade ramzanmasjide suni mt kr denaISE AAM KRE SWAB KAAMBAR LAG JAEGA.RAMZAN JUDA HOTE HI:AFSOSaazad hoga shaitanmasjide hogi viranalmaari me hoga qur-aangunaho me dubega muslmanYA ALLAHmahfuz frmana.Hadis- jo Qaum Zakat Na DegiAllah Ta’ala Use Qahet (Akaal,Sukha) MeMubtela Farma Dega>ALMUAJAMUL AUSAT Barishka Na Hona Bhi Qahet He, Khudaraapne Maalon Ki ZakatDo Aur unhe Paak Karo.Hadees>Jis ne Apne MaalKiZakat Di Beshak Allah Ne Us’seShar (BURAI) Ko Door Farma DiyaAllah Ne Farmaya Aye IBNE AADAM Kharch Kar Mai Tujh Pe Kharch Karunga# SAHI BUKHARI KITABUN’NAFAQAA T Jild-3,Safa-511 ,Hadees No-5352.Hadees> SADQA Dene Se MaalKam Nahi Hota, Aur Banda KisiKi Galti Muaaf Kre To Allah Uskiizzat Badhata Hy#SAHI MUSLIM Pge-1397, Hadis-2588>.Had ees>DOZAKH Me Sab SePehle 3Shakhs Jayenge JismeSe Ek Wo Maaldar jo Apne MaalMe Se Allah Ka HAQ (ZAKAT) Ada Nahi Krta.Is Mubarak Mahine Me1 Neki Ka sawab 70neki k Barabar H. Yatim GaribBesahara Logo Ki Apni ZakatKhairat Sadqat Se Madad KREN.Hadis k Farman Ke Mutabiq Zakat Na Dene se QahetPadta Hai. Barish ka Na HonaB Qahet Hai, Khudara apne Maalon Ki Zakat Do Aurunhe Paak Kro.Hadees>Khus hki O TariMe Jo MaalBarbad Hota Hai Wo Zakat NaDene Se Hota Hai.Hadees>jo Qaum Zakat Na DegiAllah Ta’ala Use Qahet Me Mubtela Farma Dega.QURAN>Jo Sona Chandi Jama Krte Hain Or Use AllahKi Raah Me Kharch Nahi Krte,Unhe Dardnaak Azaab Ki Khushkhabri Suna Do# SURE TAUBA AYAT-34.QURAN>J o Bukhl(Kanjusi) KrteHyn Us Cheez (Maal) Me Jo AllahNe unhe Apne Fazl Se DiHargiz use (Kanjusi ko) ApneLiye Achcha Na Samje# PARA -4.Hadees>jo Qaum Zakat Na Degi Allah Ta’ala Use QahetMe Mubtela Farma Dega.QURAN>Jo Sona Chandi Jama Krte Hain Or Use Allah KiRaah Me Kharch Nahi Krte, UnheDardnaak Azaab Ki Khushkhabri Suna Do-SURE TAUBA AYAT-34.QURAN>J o Bukhl(Kanjusi) KrteHyn Us Cheez (Maal) Me Jo Allah Ne unhe Apne Fazl Se DiHargiz use (Kanjusi ko) Apne Lye Achcha Na Samje#PARA-4.TA REEF: Apne Maal Ka Ek Hissa Jo Shriat Ne MUQARRAR Kiya allah k LiyeMusalman FAQIR Kao uska MaalikBanana Zakat Kehlata Hy#BahareSharia t.TAREEF: Zakat Farz Hai, Uski Farziyat Ka Munkir KafirHai, Aur Na Dene Wala FASIQ Aur QATL Ka Mustahiq, Dene Me Der KarneWala Gunehgar Hai# alamgiri.BANK BALANCE PR ZAKAT: bank me jma rakam pr bhiz2kat hy magar jb nisab ka km az km 5va hissa miljae tab bhi ada kr skte hy # maakhuz azftawa amjadiyyakitabu z zkat jild-1page no-368.CAPABLE: Agr koi joint family me rehta hy aur uskepaas jaati rakam ya chize itnihy ki vo sahibe nisab hy to us parzakat he voh alag se de.ZAKAT INFO: har sahibe nisabpar zkat farz hy lihaza ek familyme jitne log sahibe nisabhy uoon sab par zakathy sirf ek ka dena kaafi nahi.NEWTRICK!: ramzan me logo ki zkat”hadap”krne keliye kyi peshawarlogaur faqir”nit nye nuskhe”apnatehy inke dhoke me mt aanaAAM KRE.KARZDAAR PAR ZAKAT: karz ki rakam less krne ke baadnisaab baaki rahta hy to usparzakat farz hogi# detail in BAHAARE SHARIAT jild-1 , hissa-5 page no-878# fatawa hindiyakitabuzz kat jild-1page no-172,174# raddul muhtaar jild-3 page-210.MAALE TIJARAT PAR ZAKAT:maale tijarat ki koi bhi chizho jiski kimatnisab ko pahuche to us pr bhi zkat wajibhy(BAHAARE SHARIAT jild-1 , mas-alaa no-4, hissa-5 page no-903.KIRAYE PAR ZKAT: kiraye prdiye gye mkan se milne walanafa digar maal ke saath milakarnisab ko pahuche to nafe par zakat hy(FTAWA RAZVIYYA jild-10 , page no-161.ZAKAT MSAIL: jiske paas freeze washingmachine A.C hous pr zkat wajib n hogi is liyeki ye gharelu saman hy maale naami nahi (VQARUL FTAWA kitabuz zakat jild-2 , page no-389.ISLAMI INFO: malike nisab parzakat farz hy jiske paas7.5tola sona ya52.5tola chandi jitni rakam ya maale zkat ho vomalike nisab hy# MORE DETAIL HAWAALA- maakuz az bahaare shariat jild-1 , page no-902,928.SAYY ID KO ZKAT KYO HARAM HaiHDIS KHULASA- yehsadqaat logo ka mail hyna ye muhammad ko halaalhy na muhammad ki aal ko# SAHIH MUSLIM H-1072.PAAKIZA NASAL:sayyid ko zkat n dene me hikmatye hai ki zakat maal ka mail haiaur sayyid mail se suthre hai# MIR ‘AATUL MNAJIH jild-3 page-46ZAKAT MSAIL:HADIS- sadqa dekr vaaps mat lo(SAHIH BUKHARI jild1)kisiko karz keh kr zakat dee agar vo lautaneaayato vaapis na le# sahihul bukhari jild-1 , page no-502hadis no-1489#fatawa amjadiyya hissa-1 page no-389.NAMAZ QABUL NAHI: RIVAYAT KHULASA- hme hukmdiya gaya ki namaz padhe aurzakat de aur jo zkat na de uskinamaz qabul nahi# raawi – syyiduna abdullah bin mas’ud (radiyyallau anhu)al moa’jmul kabir jild-10 page no-103hadis no-10095.CHITIN GALERT:apni zakat fitra kribi haq daaroya moatbr sunni idaro me dijiyeaur HARGIZ faqiro va anjaano ko matdo inme aksar peshawar haiAAG KE ZEWAR:jis sone chandi ki zkat n dee jaeqiyamt mejahnnam ki aag me tpakr unkipeshaniyakr watepithhedaagi jaegi(FTAWA RAZVIYYAjild-10 , page no-153.PESHAWAR FAQIR:HDIS KHULASAjo maal bdhaane ke liye swal krta hyvo angare ka swal krta hy(SAHIH MUSLIM page no-518 , hadis no-1041fee zmana aksr faqir peshawar hai.CHITING ALERT:kyi anjane log dukh bhre jhutheafsane sunakr zkat mangte hy>anjaano ko n do>zkat ka ilm sikhoISE AAM KRE AUR BEDARI LAYE.PESHAWAR LOG:inko dekr paisa barbaad mat karna>bhikiriyo ko>anjaane dukhyaro koISE KHUB AAM KREINSHA ALLAHSAWAB KA AMBAAR LAG JAYEGA.Ghareeb maa apne bachchon ko pyar se kuch yun manati hai,,, Phir bana lenge kapde mere baccho ye Eid to har saal aati hai. Ya Allah Hame Amal ki Taufik De

I am noor aqsa from india kolkata i love the islam and rules i am professional blogger and also seo expert learn islam with us.
mm